Năm 2014 là năm bắt đầu thời kỳ hoàn kim của công nghệ 3D với những máy in 3D tiên tiến . Mặc dù bản thân công nghệ không phải là mới (in 3D xuất hiện từ những năm 1980), hiện nay có nhiều cá nhân và công ty sử dụng nó. Điều này kích thích một