Xuất bản (in) một tài liệu từ định dạng file PDF là cách an toàn nhất để đảm bảo rằng các tập tin của bạn thiết kế sẽ ra chính xác cách bạn thiết kế nó bởi vì tiêu chuẩn PDF được tạo ra để làm cho một tập tin giống nhau trên mọi máy tính