Chuyên photo A0 laser. Giấy khổ rộng / Tốc độ photo – 3m / phút, máy photocopy A0 – máy photocopy mình đồng cối đá. Trong thời hạn kỹ thuật của bạn chặt chẽ và nhu cầu chất lượng ngày càng cao. Để đảm bảo công việc kinh doanh của bạn luôn được giữ vững