Ở bài viết này tôi xin chia sẻ 5 đồ án quy hoạch lớn của viện. Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ không bỏ qua được, vì ít các diễn đàn có được file gốc. Chia sẻ 3 file CAD quy hoạch sử dụng dụng đất Chia sẻ bản vẽ CAD quy hoạch sử dụng